Wildheart Restaurant, Karma Sanctum Soho, London, UK